ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

നിങ്ബോ പുതിയ റൈസിംഗ് ഇലക്ട്രോമെക്കാനിക്കൽ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് നിങ്ബോ കവിതയെ കാന്തങ്ങൾ ഫാക്ടറി നിങ്ബോ ചൈന സ്ഥിതി, 1996 കാണപ്പെടുന്നു മുൻ, 2016 ൽ സ്ഥാപിതമായ, സ്ഥിരമായ കാന്തങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കൃപയുള്ളവനല്ലോ. നമ്മുടെ ജനസമൂഹവും-oriented, കമ്പോളോന്മുഖ, ഗുണമേന്മയുള്ള അധിഷ്ഠിത സേവന സ്വഭാവമുള്ള ശഠിച്ചു; നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ വടികൊണ്ടു വളരാൻ ഒരുമിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളുമായുള്ള വികസിപ്പിക്കാൻ ആണ് ...

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ