අපි ගැන

නිංෙබෝ නැගී එන නව විද්යුත්තාක්ෂණ Co., Ltd., 2016 දී ස්ථාපිත කරන ලදී නිංෙබෝ Xinxin චුම්බක කර්මාන්ත ශාලාව නිංෙබෝ චීනයේ පිහිටා, 1996 දී හමුවන හිටපු, ස්ථිර චුම්බක ක වෘත්තීය සැපයුම්කරුවෙකු වේ. අපේ සමාගම ජනතාවාදී, වෙළඳපල ඉලක්ක කර ගත්, ගුණාත්මක-අභිමුඛ හා සේවා නැඹුරු අවධාරනය කරයි; අපගේ අරමුණ වන්නේ අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය සමග එක්ව වර්ධනය, සහ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සමග එකට වර්ධනය කිරීම තමයි ...

අපගේ ගණුදෙනු